Your Cart

GA Houses 140

GA Houses 140

GA Houses 140

$42.00

GA Houses. Futagawa. GA Houses 140

Pap. GA International ADA Edita 2015

Book ID: 98056

Includes works by Keisuke Maeda, Griffin Enright Architects, Makoto Tanijiri + Ai Yoshida, Patrick Tighe, Shigeru Fuse, Osamu Morishita, Waro Kishi, Bercy Chen, Yo Shimada, Ken Yokogawa + Tatsuya Nagao, Yutaka Yoshida.

160 pp. English/Japanese.