Your Cart

GA Houses 100: Japan VI

GA Houses 100: Japan VI

GA Houses 100: Japan VI

$40.00

GA Houses. Futagawa

Ed. Pap. Tokyo, 2007

Book ID: 75779

With Jun Aoki, Hiroyuki Arima, Junya Ishigami, Hirotaka Kidosaki, Katsfumi Kubota, Kengo Kuma, Yutaka Saito, Hiroshi Sambuichi, Ryoji Suzuki, Kazuyo Sejima, Shigeru Ban, Akihasia Hirata, Terunobu Fujimoto, Ryue Nishizawa, Katsuhiro Miyamoto and Akira Yoneda. English/Japanese.

287 pp., color, B&W illus.