Your Cart

Kachelšfen: Mittlepunkt hŠuslichen Lebens Ñ Entwicklung, Form, Technik

Kachelšfen: Mittlepunkt hŠuslichen Lebens Ñ Entwicklung, Form, Technik

Kachelšfen: Mittlepunkt hŠuslichen Lebens Ñ Entwicklung, Form, Technik

$76.50

A history of the tiled oven a home heat-source in northern Europe.