Your Cart

GA Document 25: Japan '90

GA Document 25: Japan '90

GA Document 25: Japan '90

$55.00

$65.00

Takefumi Aida, Tadao Ando, Hiromi Fujii, Hiroshi Hara, Itsuko Hasegawa, Kunihiko Hayakawa, Kazuhiro Ishii, Osamu Ishiyama, Arata Isozaki, Toyo Ito, Atsushi Kitagawara, Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki, Kiko Mozuna, Sakakura Associates, Kazuo Shinohawa, Shin Takamatsu, Yoshio Taniguchi, Riken Yamamoto, Shoei Yoh

 

GA A.D.A. Edita Tokyo, April/1990
SKU: S01210


200 total pages, 60 in color
Japanese and English texts